home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Vrty pro tepelná čerpadla

Spolupracujeme s renomovanými dodavateli tepelných čerpadel různých výrobců, pro něž provádíme následující spektrum prací:

 • Určení vhodného typu vrtné techniky podle hydrogeologických poměrů lokality a požadavků zákazníka
  Po území české republiky se pohybuje velké množství vrtných firem s nejrůznější vrtnou technikou. Zdaleka ne každá vrtná firma má takové možnosti, aby byla schopná nabídnout vrt v jakýchkoli geologických podmínkách. Rovněž znalosti regionální geologie u některých vrtných firem nejsou na takové úrovni, aby byly schopné zodpovědně rozhodnout, zdali mají techniku, odpovídající místním geologickým poměrům. Zákazníkům laikům nebo dodavatelům tepelných čerpadel pomáháme určit nejvhodnější vrtnou techniku a vrtnou firmu s ohledem na hloubku vrtů, hydrogeologické poměry a dispozice pozemku, určeného k vrtání. Např. v prostředí skalního masivu bude nejvhodnější běžná nárazově točivá technologie s pneumatickým výnosem vrtného jádra, tzv. „ponorné kladivo“. Tato technika ale nemůže uspět v omezeně soudržných a silně zvodnělých sedimentech v některých oblastech např. české křídové tabule nebo jihočeských pánví. Zde je nutné použít technologie, umožňující průběžné pracovní propažování a vrtání pod výplachem.
 • Stavebně-projekční dokumentace
  Podle výkladu Ministerstva zemědělství ČR, vydaného pod č.j. 18996/2002-6020 a stanoviska MŽP č.j. 20449/ENV/06906/810/06, je provozování tepelného čerpadla nakládáním s vodami, spočívajícím ve využívání jejich energetického potenciálu a vrty pro tepelné čerpadlo jsou vodními díly, podléhající stavebnímu povolení a povolení nakládání s vodami příslušným vodohospodářským orgánem státní správy. Vrty pro tepelná čerpadla vyžadují proto samostatnou projektovou dokumentaci, zpracovanou autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství.
 • Hydrogeologická dokumentace
  Vodohospodářský úřad vyžaduje na základě vodního zákona tzv. „vyjádření osoby s odbornou způsobilostí“, tomu, jakým způsobem může ovlivnit hloubení vrtů a provoz tepelného čerpadla svoje okolí. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí provádíme formou hydrogeologického posudku, zpravila v jedné dodávce se stavebně-projekční dokumentací vrtů pro tepelná čerpadla.
 • Vrtné práce
  V nabídce máme kompletní spektrum vrtů pro tepelná čerpadla. Vrty nabízíme zpravidla v průměrech 140 mm, vystrojené jedno nebo dvouokruhovými PE kolektory.
 • Hydrogeologický dozor vrtných prací
  Vrtné práce je vhodné realizovat pod odborným hydrogeologickým dozorem. Hloubení vrtů pro tepelná čerpadla je spojeno v některých případech s určitými problémy, které laik zpravidla nedokáže předem předvídat. Pomocí odborného hydrogeologického dozoru lze tyto problémy eliminovat. Jedná se např. často o obavy sousedů ze ztráty vody v okolích domovních studní, způsobené dočasným poklesem hladiny podzemní vody během vrtání.

Postup při realizaci vrtu pro tepelná čerpadla

Do procesu instalace tepelného čerpadla vstupujeme zpravidla tehdy, když je rozhodnuto, že se bude jednat o tepelné čerpadlo typu země – voda s vrty, je vybrán typ a na základě tepelné ztráty určena hloubka vrtů. Při realizaci vrtů pro tepelné čerpadlo postupujeme zpravidla podle následujících bodů:

 • Konzultační příprava
  Nejdříve je vhodné zjistit, zda se lokalita nenachází v území s nějakou zvláštní ochranou, která by komplikovala nebo znemožňovala existenci a provoz vrtů pro tepelná čerpadla. Bývají to zejména ochranná pásma vodních zdrojů a přírodních léčivých zdrojů (zřídel). Potom je zásadní určení vhodného typu vrtné techniky podle hydrogeologických poměrů lokality a požadavků zákazníka.
 • Zpracování stavebně-projekční a hydrogeologická dokumentace
  Dalším krokem je zpracování stavebně-projekční a hydrogeologická dokumentace.
 • Správní úkony, spojené s instalací vrtů pro tepelná čerpadla
  Dokumentace k vrtům je hlavním podkladem pro získání stavebního povolení na vrty a k získání tzv. povolení jiného nakládání s vodami a přikládá se k příslušným žádostem společně s dalšími formálními doklady jakou jsou např. doklad o vlastnictví pozemku, vyjádření správců podzemních sítí atd. Někdy je potřeba speciálních vyjádření dotčených organizací v souvislosti s výše zmiňovanými ochrannými pásmy. Vrtné práce podléhají ohlašovací povinnosti příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
 • Vrtné práce
  Po obdržení stavebního povolení na vrty a k získání tzv. povolení jiného nakládání s vodami je možné relizovat vrtné práce. Během vrtných prací doporučujeme provádíme hydrogeologický dozor vrtných prací, zaměřený zejména na sledování hladin podzemní vody v okolních domovních studních a na patřičnou kvalitu provedení vrtu a případnou eliminaci následků vztlaku podzemní vody. Konečným výstupem jsou vrty, vystrojené tepelnými kolektory, přivedenými do předem určeného místa napojení na tepelné čerpadlo.
©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]