home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou kancelář z adresy Klokotská 126 na adresu Koželužská 172. Je to stále na Starém městě, mezi náměstím Jana Žižky a parkovištěm na Parkánech. Pokud pojedete k nám autem, parkovat můžete na placených parkovištích na náměstí nebo na Parkánech.

RNDr. Jaroslav Řízek
jednatel společnosti Glaukos s.r.o.16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná se o šikmé vrty, které jsou vrtané z jedné šachty pod různými úhly a azimuty. Určitě jsou místa a případy, kdy tyto vrty naleznou uplatnění. Více najdete v záložce "Vrty pro tepelná čerpadla" - "GRD" na našem webu. Ve spolupráci se společností T.A.Q. s.r.o. projektujeme vrty systému GRD a provádíme pro ně geologický servis.


2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Viz např.: http://eagri.cz/public/web/file/105217/sb0008_2011_23_2011.pdf


2.5. 17:36:35

MŽP ČR uveřejnilo návrh metodického pokynu, který řeší odpadní vody a jejich vypouštění do vod podzemních

Na stránkách MŽP je uveřejněn návrh MP OOV MŽP k nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Viz: http://www.mzp.cz/cz/znecisteni_odpadnich_vod_metodika.


2.5. 17:27:44

Nové hydrogeologické rajóny

Dnem 28.1.2011 nabyla účinnosti Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod (viz např. http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2011-5.html). Vyhláškou se stanovují rajóny nově svrchní, základní a hlubinné vrstvy. Seznam rajónů je uveden v příloze č. 6 citované vyhlášky. Zobrazení rajónů najdeme na webu VÚV: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=hgr&


21.3. 11:55:00

Nová pravidla pro umísťování studní! Nesmysly vyhl. 269/2009 Sb. byly konečně relativizovány.

Dne 15.3.2011 nabyla účinnosti další novela vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Je vydána pod č. 20/2011 Sb. (viz aktuálně např. http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/11-020.htm). Jediná ale zato velmi tajemná formule vyhlášky říká: V § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a vyhlášky č. 22/2010 Sb., se slova "§ 24a odst. 2 písm. a), § 24a odst. 3 písm. a)," nahrazují slovy "§ 24a odst. 2 a 3,". V praxi to znamená na příklad, že bude možné udělit vyjímku z pravidla, že studna nemůže být umístěna blíže než 12 m od veřejné komunikace. Udělení vyjímky je podmíněno splněním obecných ustanovení § 169 stavebního zákona. Podle našeho názoru bude vyjímka udělována na základě hydrogeologického zdůvodnění, případně ještě vyjádření dotčeného subjetu (napž. obec u obecní cesty, správa silnic atd.). Ale uvidíme, jaká bude úření praxe. V každém případě je to pozitivní zpráva.


23.11. 14:56:53

Vrty pro tepelná čerpadla v režimu posledních novelizací vodního zákona

Běžné vrty pro tepelná čerpadla typu země/voda již nejsou "vodními díly" jako doposud. Z procesu jejich povolvání tedy vypadává "povolení k jinému nakládání s vodami" a stavební povolení vrtu jako "vodního díla". Metodický pokyn AVTČ (Asociace pro využití tepelných čerpadel www.avtc.cz) č. 2/2010 uvádí nový postup. Hlavní rozdíl je, že stavební úřad bude vydávat územní rozhodnutí o umístění zařízení podle přílohy č. 1 vyhl. č. 503/2006 Sb. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí bude vodohospodářský souhlas podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 620/2004 Sb. Odborné podklady pro tyto dokumenty (projekt + vyjádření osoby s odbodnou způsobilostí v oboru hydrogeologie) zůstávají prakticky stejné. Celý proces by se však měl podstatně zjednodušit a urychlit. Jaká bude praxe na úřadech, to ukáže čas.


23.11. 14:46:36

Vodní zákon v úplném znění

Dne 22.10. 2010 byl vyhlášen Vodní zákon v úplném znění, č. 273/2010 Sb., částka 101. Jedná se souhrn všech dosavadních novelizací od r. 2002.
©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]