home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Hydrogeologický posudek

Provádíme hydrogeologické posudky pro vrtané studny, kopané studny, vrty pro tepelná čerpadla, zásaky dešťových a přečištěných odpadních vod z ČOV a jiné stavby a zásahy do vodního režimu krajiny.

Hydrogeologický posudek pro studnu je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem pro povolení odběru podzemní vody a řeší především bezpečnost odběru pro okolní studny a hydrogeologické poměry obecně. Hydrogeologický posudek provádíme v případě, že se jedná o dodatečné povolení odběru pro stávající studnu, nebo zhotovení dokumentace před realizací studny. Tento případ se týká zejména šachtové studny. Hydrogeologický posudek pro studnu může doprovázet i projekt studny.

Hydrogeologický posudek pro vrt pro tepelné čerpadlo je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem z toho titulu, že tepelná čerpadla typu země/voda a voda/voda jsou považována za vodní stavby. Posudek řeší ovlivnění studní v okolí vrty pro tepelné čerpadlo při vrtání a při jejich provozu a slouží k vydání povolení jiného nakládání s vodami. Hydrogeologický posudek pro vrt pro tepelné čerpadlo dodáváme rovněž v jednom celku, který obsahuje i projekt vrtu.

Hydrogeologický posudek pro zásak dešťových vod. V současné době je moderním trendem likvidace dešťových vod sváděných ze střech, komunikací a jiných zpevněných ploch zásakem. Tento způsob likvidace dešťových vod je pozitivní z hlediska vodní bilance krajiny a lze jej považovat za „protpivodňové opatření“. V terminologii vodního zákona jde o „vypouštění do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry a okolní studny a jiné objekty. Hydrogeologický posudek dodáváme i v jenom celku s projektem zasakovací jímky nebo jiného objektu.

Hydrogeologický posudek pro zásak vyčištěných odpadních vod. Pokud není možné připojit odpad z čistírny odpadních vod do veřejné kanalizace nebo vodoteče, nezbývá než řešit likvidaci vypouštěných vod zásakem. Tento způsob likvidace přečištěných odpadních vod je v terminologii vodního zákona „vypouštěním odpadních vod do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry a okolní studny a jiné objekty. Posudky pro zásak odpadních vod z ČOV doprovázejí zpravidla projekt čistírny odpadních vod.

Hydrogeologické posudky pro studny, vrty pro tepelná čerpadla, zásaky dešťových vod a zásaky přečištěných odpadních vod z ČOV jednoduchých případech mají standardizovaný obsah, rozsah a cenu.

otevřít

Ukázka hydrogeologické mapy
otevřít

Grafický výstup HG průzkumu
©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]